Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

Regulamin serwisu Printum.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.printum.pl (dalej: "Drukarnia internetowa") prowadzona jest przez SONAR SP. Z O.O. (adres prowadzenia działalności: ul. KOSTRZYŃSKA 89, GORZÓW WLKP 66-400), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000070136, NIP 599-020-50-85, REGON 210025061. Kapitał zakładowy: 1.622.500 PLN. Adres poczty elektronicznej: biuro@printum.pl , numer telefonu: (+48) 95 7250335 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:

1.2.1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej

1.2.3. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 8:00 a 16:00 w Dni robocze.

1.2.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię.

1.2.5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.6. KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówień.

1.2.7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.8. PRODUKT – dzieło wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.

1.2.9. PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w Drukarni internetowej i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze Specyfikacją.

1.2.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.2.11. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

1.2.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługobiorców w wybranych punktach regulaminu rozróżniamy na: Konsumentów w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431Kodeksu Cywilnego.

1.2.13. USŁUGODAWCA –SONAR SP. Z O.O.

1.2.14. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

1.2.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.

 

 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Drukarni internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta i Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.3Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej. W przypadku urządzeń mobilnych typu tablet/smartfon do prawidłowego działania serwisu wymagana jest przeglądarka wykorzystująca silnik WebKit bądź Trident.

3.3.3Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

3.3.4Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów. Ze względu na ograniczenia w wspieraniu pluginów przez przeglądarki mobilne nie jest zalecane przesyłanie plików zamówienia przez te urządzenia.

3.4Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej należy zaznaczyć w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.5. chęć założenia Konta i podać hasło – w momencie złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.9. Konto zostaje utworzone.

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

4.2.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej należy zaznaczyć w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.4. chęć założenia Konta tymczasowego – w momencie kliknięcia pola "Zaloguj się na koncie tymczasowym" Konto tymczasowe zostaje utworzone.

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.1. Klient wybiera interesujący go Projekt poprzez kliknięcie na nazwę albo zarys Projektu widoczne na stronie Drukarni internetowej - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.2. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której za pomocą interaktywnego formularza wybiera spośród dostępnych cech dla danego rodzaju Produktów poprzez kliknięcie w te, które ma posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów.

4.3.2.1. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie.

4.3.2.2. Na tym etapie Klient ma możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez kliknięcie odpowiednich pól interaktywnego formularza.

4.3.2.3. Następnie należy kliknąć pole "Dodaj i idź do koszyka" znajdujące się poniżej interaktywnego formularza z jego prawej strony i odsłaniające się po przejściu wskaźnikiem myszki na pole z wizerunkiem koszyka oraz łączną ceną zamawianych Produktów.

4.3.3.1. Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole "Dodaj i kontynuuj" umieszczone pod polem "Dodaj i idź do koszyka" po czym postępuje zgodnie z pkt. 4.3.1. i następne.

4.3.4. Następnie Klientowi zostaje wyświetlona strona Drukarni internetowej podzielona na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

4.3.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole "Zaloguj się" i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5.

4.3.4.2. Klient, który nie posiada Konta jest obowiązany do utworzenia Konta tymczasowego i w tym celu podaje kod weryfikacyjny w polu "Tekst z obrazka" oraz klika pole "Zaloguj się na koncie tymczasowym" i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5..

4.3.5. Następnie zamawiany przez Klienta Produkt znajduje się w tzw. koszyku – jest to strona internetowa Drukarni internetowej, na której Klient:

4.3.5.1. Wgrywa pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi – w tym celu klika pole "Dodaj pliki…".

4.3.5.1.1. Klient ma możliwość wgrania plików także korzystając z danych dostępowych do serwera Drukarni internetowej umożliwiających wgranie plików bezpośrednio na serwer Drukarni internetowej – dane dostępowe zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.

4.3.5.2. Podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail.

4.3.5.3. Ma możliwość założenia Konta – w tym celu klika pole "Chcę założyć konto" i podaje hasło do Konta.

4.3.5.4. Wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest informowany automatycznie o wysokości kosztów z tym związanych.

4.3.5.5. Ma możliwość skorzystania z rabatu w przypadku jeżeli posiada voucher rabatowy albo bierze udział w programie lojalnościowym.

4.3.5.6. Wybiera dokument sprzedaży (paragon albo faktura VAT).

4.3.5.7. Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole "Dodaj produkt".

4.3.6. Na tym samym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie, w tym kosztach dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztach o ile takie występują.

4.3.7. Następnie należy kliknąć pole "Podsumowanie" po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia w polu "Możesz wysłać wiadomość do drukarni" oraz znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj. określenie przedmiotu Zamówienia i jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują, dane do dostawy, wybrany sposób dostawy i płatności, informacja o rabacie i informacja o wybranym dokumencie sprzedaży.

4.3.8. Następnie po zapoznaniu się z Regulaminem należy wypełnić rubrykę akceptacji Regulaminu.

4.3.9. Następnie należy kliknąć pole "Zamawiam", po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.9.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Drukarnia niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie poprzez automatycznie generowaną i wysyłaną przez system wiadomości.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

 

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

5.2. 5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, cła , za wyjątkiem kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

5.4.1. W celu zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3. Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje w drodze przesłania wiadomości e-mail, która zawiera również link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.

5.5. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek lub przesłane emailem.

 

6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA

6.1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu zgodnie z pkt. 5.4 Drukarnia dokonuje w ciągu 16 godzin roboczych Weryfikacji i informuje o jej wyniku Klienta.

6.1.1. W przypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji - Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu.

6.1.2. W przypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia niezwłocznie wskazuje Klientowi niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.

6.1.2.1. Po bezskutecznym upływie terminu z pkt. 6.1.2.. lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie pod rygorem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

6.1.2.2. Po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym przypadku Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne życzenie Klienta i zgodnie z uzupełnionym przez niego Projektem, a w braku takiego życzenia odstępuje od umowy.

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby płatności:

7.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przy czym Konsumenci mogą skorzystać z tej formy platności jedynie w przypadku zamówień nie przekraczających wartości 2.000 zł brutto, a Przedsiębiorcy - pod warunkiem dostarczenia Usługodawcy dokumentów rejestrowych (zaświadczenia o wpisie do CEIDG lub odpisu z KRS, REGON, NIP)i pozytywnej weryfikacji

7.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Drukarni : Bank: Konto GBS Barlinek O/Gorzów Wlkp. numer rachunku: 52 8355 0009 0001 1804 2000 0004.

7.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL oraz PAYU.pl – przy użyciu:

7.1.3.1. Kart płatniczych: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.

7.1.3.2. Kanałów płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct

7.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

7.2.1. DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

7.2.2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

8. SPOSOBY DOSTAWY

8.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

8.1.1. Paczka kurierska (DPD Polska Sp. z o.o.)

8.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (DPD Polska Sp. z o.o.)

8.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt z Drukarnią poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@printum.pl celem uzgodnienia szczegółów).

8.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8.4. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, przy czym paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

 

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

9.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

9.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej).

9.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@printum.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. KOSTRZYŃSKA 89, GORZÓW WLKP 66-400).

9.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

9.1.4. W prypadkach określonych w ust. 9.1.2 i 9.1.3 termin wypowiedzenia wynosi 7 dni od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się ona z nim zapoznać.

9.1.5. Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Drukarni internetowej ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta należy kliknąć pole "Usuń konto" po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcie Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

9.1.6. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

9.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Reklamacje :

10.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 20124 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 )

10.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@printum.pl lub pisemnie na adres Drukarni (ul. KOSTRZYŃSKA 89, GORZÓW WLKP 66-400).

10.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Drukarni (ul. KOSTRZYŃSKA 89, GORZÓW WLKP 66-400)

10.1.4. Drukarnia ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Drukarnia informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego , który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy (Drukarni): KOSTRZYŃSKA 89, GORZÓW WLKP 66-400.

11.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

11.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia Regulamin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.5. Usługodawca (Drukarnia) dokona w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotu zapłaconej ceny ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z kosztami.. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.7. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

11.8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Drukarni.

11.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku :

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. INFORMACJE DODATKOWE

12.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

12.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamawiam" w pkt. 4.3.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamawiam" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.

12.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Drukarni) na adres biuro@printum.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 95 7250335.

12.2Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

12.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

12.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię internetową są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku ( t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 1225), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3. Rozstrzyganie sporów:

13.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego

13.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni internetowej jest SONAR SP. Z O.O. zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Drukarni internetowej i Drukarnią.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z cyt. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni internetowej.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Drukarnią) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię internetowa lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( t.j. Dz.U. z 2013 roku nr 330 z późn. zm. ).

2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Drukarni internetowej jest:

2.2.1. DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 8.1. Regulaminu Drukarni internetowej, tj. w zależności od wyboru Klienta:

2.3.1. DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa,

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

2.4.1. Imię i nazwisko, nazwa firmy.

2.4.2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).

2.4.3. Numer telefonu.

2.4.4. Adres e-mail.

2.4.5. Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).

2.4.6. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.4.7. Numer faksu.

2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.5.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.5.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.5.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej lub zawarcia umowy wykonania Produktów, z wyjątkiem numeru faksu.

2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Drukarni internetowej. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Drukarni internetowej (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Korzystanie z Drukarni internetowej oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię internetową lub umów wykonania Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę wykonania Produktu zgodnie z Regulaminem Drukarni internetowej.

3.2. Zgodnie z art. 23 cyt. ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Drukarnię internetową przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności złożenia oświadczenia w przedmiocie akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@printum.pl , lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 95 7250335 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy\

 

WYTYCZNE PRZYJMOWANYCH PRAC

1. Drukarnia przyjmuje pliki do druku w formacie PDF wyłącznie gdy spełniają poniższe warunki techniczne:

1.1. 3mm spady z każdej strony.

1.2. Rozdzielczość pliku powinna wynosić 300 dpi.

1.3. Bitmapy zawarte w projekcie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi i być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

1.4. Fonty występujące w pliku powinny być zamienione na krzywe.

1.5. Projekt powinien być zapisany w trybie CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili.

1.6. Odległość ważnych elementów graficznych (tekstu oraz logo) od linii cięcia powinna wynosić minimum 3 mm.

1.7. Plik PDF zapisany w wersji 1.3 (Acrobat 4).

 

odstąpienie od umowy.doc - pobierz

 

P
R
O
D
U
K
T
Y